Działem prawa pracy kieruje mecenas Tomasz Brygoła, który świadczy pomoc prawną  zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców we wszelkich  sprawach związanych z zatrudnieniem.

Prawo pracy

Prawo pracy jest obecnie dyscypliną, która z uwagi na stałe przemiany gospodarcze generuje wiele wątpliwości i konfliktów w relacjach pracodawca - pracownik, często znajdujących finał w postępowaniach sądowych.


Pomoc prawna świadczona w ramach działu prawa pracy obejmuje:

  • reprezentowanie pracodawców w sprawach przed sądami pracy, w tym w sporach dotyczących ustalenia istnienia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji w sprawach pracowniczych (umowy, regulaminy i procedury, układy zbiorowe pracy, dokumentacja powypadkowa)
  • aktywne reprezentowanie pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy
  • prowadzenie negocjacji z organizacjami związkowymi
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych.


Dział prawa pracy w naszej kancelarii stale współpracuje ze specjalistą BHP.

ALL CONTENT COPYRIGHT © "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED

REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUR PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN